很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!

(2)千古贤文 国学经典分享 要想孩子将来懂事有出息 ***懂得这些道理

2017-08-11  来自: 命名斋 浏览次数:3618

千字文 (中国传统蒙学三大读物之一)

千字文,由南北朝时期梁朝散骑侍郎、给事中周兴嗣编纂、一千个汉字组成的韵文(在隋唐之前,不押韵、不对仗的文字,被称为“笔”,而非“文”)。梁武帝(502549年)命人从王羲之书法作品中选取1000个不重复汉字,命员外散骑侍郎周兴嗣编纂成文。全文为四字句,对仗工整,条理清晰,文采斐然。《千字文》语句平白如话,易诵易记,并译有英文版、法文版、拉丁文版、意大利文版,是中国影响很大的儿童启蒙读物。中国大陆实行简化字、归并异体字后,其简体中文版本剩下九百九十余个相异汉字。

 

千字文 全文

 

天地玄黄,宇宙洪荒 tiān dì xuán huángyǔ zhòu hóng huāng)。

日月盈昃辰宿列张 rì yuè yíng zè) chén xiù liè zhāng)。

寒来暑往,秋收冬藏 hán lái shǔ wǎngqiū shōu dōng cáng)。

闰余成岁,律吕调阳 rùn yú chéng suìlǜ lǚ tiáo yáng)。

云腾致雨,露结为霜 yún téng zhì yǔlù jié wéi shuāng)。

金生丽水,玉出昆冈 jīn shēng lì shuǐyù chū kūn gāng)。

剑号巨阙,珠称夜光 jiàn hào jù quèzhū chēng yè guāng)。

果珍李柰,菜重芥姜 guǒ zhēn lǐ nàicài zhòng jiè jiāng)。

海咸河淡,鳞潜羽翔 hǎi xián hé dànlín qián yǔ xiáng)。

龙师火帝,鸟官人皇 lóng shī huǒ dìniǎo guān rén huáng)。

始制文字,乃服衣裳 shǐ zhì wén zìnǎi fú yī cháng)。

推位让国,有虞陶唐 tuī wèi ràng guóyǒu yú táo táng)。

吊民伐罪,周发殷汤 diào mín fá zuìzhōu fā yīn tāng)。

坐朝问道,垂拱平章 zuò cháo wèn dàochuí gǒng píng zhāng)。

爱育黎首,臣伏戎羌 ài yù lí shǒuchén fú róng qiāng)。

遐迩一体,率宾归王 xiá ěr yī  (shuài bīn guī wáng)。

鸣凤在竹,白驹食场 míng fèng zài zhú (bái jū shí chǎng)。

化被草木,赖及万方 huà bèi cǎo mùlài jí wàn fāng)。

盖此身发,四大五常 gài cǐ shēn fàsì dà wǔ cháng)。

恭惟鞠养,岂敢毁伤 gōng wéi jū yǎngqǐ gǎn huǐ shāng)。

女慕贞洁,男效才良 nǚ mù zhēn jié (nán xiào cái liáng)。

知过必改,得能莫忘 zhī guò bì gǎi (dé néng mò wàng)。

罔谈彼短,靡恃己长 wǎng tán bǐ duǎnmí shì jǐ cháng)。

信使可覆,器欲难量 xìn shǐ kě  (qì yù nán liáng)。

墨悲丝染,诗赞羔羊 mò bēi sī rǎnshī zàn gāo yáng)。

景行维贤,克念作圣 jǐng xíng wéi xiánkè niàn zuò shèng)。

德建名立,形端表正 dé jiàn míng lìxíng duān biǎo zhèng)。

空谷传声,虚堂习听 kōng gǔ chuán shēngxū táng xí tīng)。

祸因恶积,福缘善庆 huò yīn è jífú yuán shàn qìng)。

尺璧非宝,寸阴是竞 chǐ bì fēi bǎocùn yīn shì jìng)。

资父事君,曰严与敬 zī fù shì jūnyuē yán yǔ jìng)。

孝当竭力,忠则尽命 xiào dāng jié lìzhōng zé jìn mìng)。

临深履薄,夙兴温凊 lín shēn lǚ báosù xīng wēn qìng)。

似兰斯馨,如松之盛 sì lán sī xīnrú sōng zhī shèng)。

川流不息,渊澄取映 chuān liú bù xī)yuān chéng qǔ yìng)。

容止若思,言辞安定 róng zhǐ ruò sī)yán cí ān dìng)。

笃初诚美,慎终宜令 dǔ chū chéng měishèn zhōng yì lìng)。

荣业所基,籍甚无竟 róng yè suǒ jī)jí shèn wú jìng)。

学优登仕,摄职从政 xué yōu dēng shìshè zhǐ cóng zhèng)。

存以甘棠,去而益咏 cún yǐ gān tángqù ér yì yǒng)。

乐殊贵贱,礼别尊卑 yuè shū guì jiànlǐ bié zūn bēi)。

上和下睦,夫唱妇随 shàng hé xià mùfū chàng fù suí)。

外受傅训,入奉母仪 wài shòu fù xùnrù fèng mǔ yí)。

诸姑伯叔,犹子比儿 zhū gū bó shúyōu zǐ bǐ ér)。

孔怀兄弟,同气连枝 kǒng huái xiōng dìtóng qì lián zhī)。

交友投分,切磨箴规 jiāo yǒu tóu fēnqiē mó zhēn guī)。

仁慈隐恻,造次弗离 rén cí yǐn cèzào cì fú lí)。

节义廉退,颠沛匪亏 jié yì lián tuìdiān pèi fěi kuī)。

性静情逸,心动神疲 xìng jìng qíng yìxīn dòng shén pí)。

守真志满,逐物意移 shǒu zhēn zhì mǎnzhú wù yì yí)。

坚持雅操,好爵自縻 jiān chí yǎ cāohǎo jué zì mí)。

都邑华夏,东西二京 dū yì huá xiàdōng xī èr jīng)。

背邙面洛,浮渭据泾 bèi máng miàn luòfú wèi jù jīng)。

宫殿盘郁,楼观飞惊 gōng diàn pán yùlóu guàn fēi jīng)。

图写禽兽,画彩仙灵 tú xiě qín shòuhuà cǎi xiān líng)。

丙舍旁启,甲帐对楹 bǐng shè páng qǐjiǎ zhàng duì yíng)。

肆筵设席,鼓瑟吹笙 sì yán shè xígǔ sè chuī shēng)。

升阶纳陛,弁转疑星 shēng jiē nà bìbiàn zhuàn yí xīng)。

右通广内,左达承明 yòu tōng guǎng nèizuǒ dá chéng míng)。

既集坟典,亦聚群英 jì jí fén diǎnyì jù qún yīng)。

杜稿钟隶,漆书壁经 dù gǎo zhōng lìqī shū bì jīng)。

府罗将相,路侠槐卿 fǔ luó jiàng xiànglù jiā huái qīng)。

户封八县,家给千兵 hù fēng bā xiànjiā jǐ qiān bīng)。

高冠陪辇,驱毂振缨 gāo guān péi niǎnqū gǔ zhèn yīng)。

世禄侈富,车驾肥轻 shì lù chǐ fùchē jià féi qīng)。

策功茂实,勒碑刻铭 cè gōng mào shílè bēi kè míng)。

磻溪伊尹,佐时阿衡 pán xī yī yǐnzuǒ shí ē héng)。

奄宅曲阜,微旦孰营 yǎn zhái qū wēi dàn shú yíng)。

桓公匡合,济弱扶倾 huán gōng kuāng héjì ruò fú qīng)。

绮回汉惠,说感武丁 qǐ huí hàn huìyuè gǎn wǔ dīng)。

俊乂密勿,多士实宁 jùn yì mì wùduō shì shí níng)。

晋楚更霸,赵魏困横 jìn chǔ gēng bàzhào wèi kùn héng)。

假途灭虢,践土会盟 jiǎ tú miè guójiàn tǔ huì méng)。

何遵约法,韩弊烦刑 hé zūn yuē hán bì fán xíng)。

起翦颇牧,用军***精 qǐ jiǎn pō yòng jūn zuì jīng)。

宣威沙漠,驰誉丹青 xuān wēi shā chí yù dān qīng)。

九州禹迹,百郡秦并 jiǔ zhōu yǔ jìbǎi jùn qín bìng)。

岳宗泰岱,禅主云亭 yuè zōng tài dàishàn zhǔ yún tíng)。

雁门紫塞鸡田赤城 yàn mén zǐ sàijī tián chì chéng)。

昆池碣石,钜野洞庭 kūn chí jié shíjù yě dòng tíng)。

旷远绵邈,岩岫杳冥 kuàng yuǎn mián miǎoyán xiù yǎo míng)。

治本于农,务兹稼穑 zhì běn yú nóngwù zī jià sè)。

俶载南亩,我艺黍稷 chù zǎi nán mǔwǒ yì shǔ jì)。

税熟贡新劝赏黜陟 shuì shú gòng xīnquàn shǎng chù zhì)。

孟轲敦素,史鱼秉直 mèng kē dūn sùshǐ yú bǐng zhí)。

庶几中庸,劳谦谨敕 shù jǐ zhōng yōngláo qiān jǐn chì)。

聆音察理,鉴貌辨色 líng yīn chá lǐjiàn mào biàn sè)。

贻厥嘉猷,勉其祗植 yí jué jiā yóumiǎn qí zhī zhí)。

省躬讥诫,宠增抗极 xǐng gōng jī jièchǒng zēng kàng jí)。

殆辱近耻,林皋幸即 dài rǔ jìn chǐlín gāo xìng jí)。

两疏见机,解组谁逼 liǎng shū jiàn jī)jiè zǔ shuí bī)。

索居闲处,沉默寂寥 suǒ jū xián chǔchén mò jì liào)。

求古寻论,散虑逍遥 qiú gǔ xún lùnsǎn lǜ xiāo yáo)。

欣奏累遣,戚谢欢招 xīn zòu lèi qiǎnqī xiè huān zhāo)。

渠荷的历,园莽抽条 qú hé dì lìyuán mǎng chōu tiáo)。

枇杷晚翠,梧桐蚤凋 pí pá wǎn cuìwú tóng zǎo diāo)。

陈根委翳,落叶飘摇 chén gēn wěi yìluò yè piāo yáo)。

游鹍独运,凌摩绛霄 you kūn dú yùnlíng mó jiàng xiāo)。

耽读玩市,寓目囊箱 dān dú wán shìyù mù náng xiāng)。

易輶攸畏,属耳垣墙 yì yóu yōu wèizhǔ ěr yuán qiáng)。

具膳餐饭,适口充肠 jù shàn cān fànshì kǒu chōng cháng)。

饱饫烹宰,饥厌糟糠 bǎo yù pēng zǎijī yàn zāo kāng)。

亲戚故旧,老少异粮 qīn qì gù jiùlǎo shào yì liáng)。

妾御绩纺,侍巾帷房 qiè yù jì fǎngshì jīn wéi fáng)。

纨扇圆洁,银烛炜煌 wán shàn yuán jiéyín zhú wěi huáng)。

昼眠夕寐,蓝笋象床 zhòu mián xī mèilán sǔn xiàng chuáng)。

弦歌酒宴,接杯举觞 xián gē jiǔ yànjié bēi jǔ shāng)。

矫手顿足,悦豫且康 jiǎo shǒu dùn zúyuè yù qiě kāng)。

嫡后嗣续,祭祀烝尝 dí hòu sì xùjì sì zhēng cháng)。

稽颡再拜,悚惧恐惶 jī sǎng zài bàisǒng jù kǒng huáng)。

笺牒简要,顾答审详 jiān dié jiǎn yàogù dá shěn xiáng)。

骸垢想浴,执热愿凉 hái gòu xiǎng yùzhí rè yuàn liáng)。

驴骡犊特,骇跃超骧 lǘ luó dú tèhài yuè chāo xiāng)。

诛斩贼盗,捕获叛亡 zhū zhǎn zéi dàopǔ huò pàn wáng)。

布射僚丸,嵇琴阮啸 bù shè liáo wánjī qín ruǎn xiào)。

恬笔伦纸,钧巧任钓 tián bǐ lún zhǐjūn qiǎo rén diào)。

释纷利俗,并皆佳妙 shì fēn lì súbìng jiē jiā miào)。

毛施淑姿,工颦妍笑 máo shī shū zī)gōng pín yán xiào)。

年矢每催,曦晖朗曜 niánshǐměicuī)xī huī lǎng yào)。

璇玑悬斡,晦魄环照 xuán jī xuán wòhuì pò huán zhào)。

指薪修祜,永绥吉劭 zhǐ xīn xiū yǒng suí jí shào)。

矩步***,俯仰廊庙 jù bù yǐn lǐngfǔ yǎng láng miào)。

束带矜庄,徘徊瞻眺 shù dài jīn zhuāngpái huái zhān tiào)。

孤陋寡闻,愚蒙等诮 gū lòu guǎ wényú méng děng qiào)。

谓语助者,焉哉乎也 wèi yǔ zhù zhě)yān zāi hū yě)。


注释译文编辑

天地玄黄,宇宙洪荒①。日月盈昃②,辰宿③列张。

【注释】①洪荒:无边无际、混沌蒙昧的状态,指远古时代。洪,洪大、辽阔。荒,空洞、荒芜。

②盈昃():盈:月光圆满。昃():太阳西斜。

③宿(xiù)〈古〉中国天文学家将天空中某些星的集合体叫做“宿”。

【译文】天是青黑色的,地是 *** 的,宇宙形成于混沌蒙昧的状态中。太阳正了又斜,月亮圆了又缺,星辰布满在无边的太空中。

寒来暑往,秋收冬藏。闰馀成岁①,律吕②调阳。

【注释】①闰馀成岁:中国古代历法以月亮圆缺变化一次为一个月,十二个月为一年,但人们实际经历一年(地球绕太阳运行一圈所用的时间)和它之间存在差额,这个时间差额被称为“闰余”。为了解决这个问题,古人每过几年就把积累到***程度的“闰余”相加,合成“闰月”,插入该年份中,有“闰月”的这一年就是“闰年”。闰,余数。岁,年。

②律吕:律管和吕管,中国古代用来校定音律的一种设备,相当于现代的定音器。中国古代将一个八度分为十二个不完全相等的半音,从低到高依次排列,每个半音称为一律,其中奇数各律叫做“律”,偶数各律叫做“吕”,十二律分为“六律”、“六吕”,简称“律吕”。相传黄帝时伶伦制乐,用律吕以调阴阳。

【译文】寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋天收割庄稼,冬天储藏粮食。积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

云腾致雨,露结为霜。金生丽水①,玉出昆冈②。

【注释】①丽水:即丽江,又名金沙江,出产黄金。

②昆冈:昆仑山。

【译文】云气上升遇冷就形成了雨,夜里露水遇冷就凝结成霜。黄金产在金沙江,玉石出在昆仑山岗。

剑号巨阙①,珠称夜光②。果珍李柰③,菜重芥姜。

【注释】①巨阙:越王允常命欧冶子铸造了五把宝剑,*** 为巨阙,其余依次名为纯钩、湛卢(zhàn lú)、胜邪、鱼肠,全都锋利无比,而以巨阙为***。

②夜光:《搜神记》中说,隋侯救好了一条受伤的大蛇,后来大蛇衔了一颗珍珠来报答他的恩情,那珍珠夜间放射出的光辉能照亮整个***,因此人称“夜光珠”。

③李柰(nài):两种水果的名称,“李”是李子;“柰”是柰子,果木名,落叶小乔木,花白色,果小,俗名花红,又叫沙果。

【译文】***锋利的宝剑叫“巨阙”,***贵重的明珠叫“夜光”。水果里***珍贵的是李子和柰子,蔬菜中***重要的是芥菜和生姜。

海咸河淡,鳞潜羽翔。龙师①火帝②,鸟官③人皇④。

【注释】

①龙师:相传伏羲氏用龙给百官命名,因此叫他“龙师”。

②火帝:神农氏用火给百官命名,因此叫他“火帝”。

③鸟官:少昊(hào)氏用鸟给百官命名,叫他“鸟官”。

④人皇:传说中的三皇之一。《史记·补三皇本纪》中说:“人皇有九个头,乘着云车,驾着六只大鸟,兄弟九人,分掌九州,各立城邑,共传了150代,合计45600年。

【译文】海水是咸的,河水是淡的,鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。龙师、火帝、鸟官、人皇,这都是上古时代的帝皇官员。

始制文字,乃服衣裳。推位让国,有虞①陶唐②。

【注释】①有虞:有虞氏,传说中的远古部落名,舜是它的首领。这里指舜,又称虞舜。

②陶唐:陶唐氏,传说中的远古部落名,尧是它的首领。这里指尧,又称唐尧。尧当了七十年君主,他死时把君位让给了舜;舜当了五十年君主,又把君位传给了禹;史称“禅(shàn)让”。

【译文】苍颉(jié)创制了文字,嫘(léi)祖制作了衣裳。唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

吊民伐罪,周发殷汤。坐朝问道,垂拱平章。

【译文】安抚百姓,讨伐暴君,是周武王姬发和商王成汤。贤明的君主坐在朝廷上向大臣们询问治国之道,垂衣拱手,毫不费力就能使天下太平,功绩彰著。

爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩①一体,率宾②归王。

【注释】①遐迩(xiá ěr):指远近。

②率宾:出自《诗经》:“普天之下,莫非王土;率土之滨,莫非王臣。”

【译文】 他们爱抚、体恤老百姓,使四方各族人俯首称臣。普天之下都统一成了一个整体,所有的老百姓都服服帖帖地归顺于他的统治。

鸣凤在竹,白驹①食场。化被②草木,赖及万方。

【注释】①驹(jū):小马。②被:覆盖,恩泽。

【译文】凤凰在竹林中欢乐的鸣叫,小白马在草场上自由自在地吃着草食。圣君贤王的仁德之治使草木都沾受了恩惠,恩泽遍及天下百姓。

盖此身发①,四大②五常③。恭惟鞠养④,岂敢毁伤。

【注释】① 盖此身发:“盖”发语词,引起下面所说的话,本身并无实义。“身发”身体的头发。这里代指整个身体。

② 四大:指地、水、风、火四种元素。

③ 五常:指儒家认为人应具备的五种品德,即仁、义、礼、智、信。

④恭惟鞠养:恭惟也作恭维,对上的谦辞,一般用于文章开头。“鞠(jū)养:抚养,养育。

【译文】人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。诚敬的想着父母养育之恩,哪里还敢毁坏损伤它。

女慕贞洁,男效才良。知过必改,得能莫忘。

【译文】女子要仰慕那些持身严谨的贞妇洁女,男子要仿效那些有才能有道德的人。知道自己有过错,***要改正;适合自己干的事,不要放弃。

罔谈彼短,靡恃己长。信使可覆,器欲难量。

【译文】不要谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。诚实的话要经得起考验,器度要大,让人难以估量。

墨悲丝染,诗赞羔羊①。景行维贤,克念作圣。

【注释】①诗赞羔羊:“诗”:这里指《诗经》。《诗经》是中国古代有记载的*** 部诗歌总集,共305篇,又取整数,称为“诗三百”,分为风、雅、颂三部分。羔羊:《诗经·召南》里有“羔羊”一篇,表面上是赞美羔羊的素白,实质上是称颂穿皮袄的人——士大夫具有羔羊般纯洁正直、不受污染的品德。

【译文】墨子悲叹白丝被染上了杂色,《诗经》赞颂羔羊能始终保持洁白如一。要仰慕圣贤的德行,要克制私欲,努力仿效圣人。

德建名立,形端表正。空谷传声,虚堂习①听。

【注释】①习:长期反复地做,逐渐养成的不自觉的活动。

【译文】养成了好的道德,就会有好的名声;就如同形体端庄了,仪表就正直了一样。空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

祸因恶积,福缘善庆①。尺璧非宝,寸阴是竞。

【注释】①祸、福二句:语出《易??文言》:“积善之家,必有余庆;积不善之家,必有余殃。”

【译文】灾祸是作恶多端的结果,福禄是乐善好施的回报。一尺长的美玉不能算是真正的宝贝,而即使是片刻时光也值得珍惜。

资父事①君,曰严与敬。孝当竭力,忠则尽命。

【注释】①事:侍奉。

【译文】奉养父亲,侍奉君主,要严肃而恭敬。孝顺父母应当竭尽全力,忠于君主要不惜献出生命。

临深履薄,夙兴①温凊②。似兰斯馨,如松之盛。

【注释】①夙兴:“夙兴夜寐”之略。夙,早。②温凊(qìng):“冬温夏凊”之略。凊,凉。

【译文】要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,侍候父母让他们感到冬暖夏凉。让自己的德行像兰草那样的清香,像松柏那样的茂盛。

川流不息,渊澄取映。容止若思,言辞安定。

【译文】还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。仪容举止要沉静安详,言语措辞要稳重,显得从容沉静。

①初诚美,慎终宜令。荣业所基,藉甚②无竟。

【注释】①笃():忠实,诚信。

②籍甚:盛大。

【译文】无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。这是一生荣誉的事业的基础,有此根基,发展就没有止境。

学优①登仕,摄②职从政。存以甘棠③,去而益咏。

【注释】①学优:《论语》有“学而优则仕”之语。

②摄(shè):代理。

③甘棠:木名。即棠梨。《史记·燕召公世家》:“周武王之灭纣,封召公于北燕……召公巡行乡邑,有棠树,决狱政事其下,自侯伯至庶人各得其所,无失职者。召公卒,而民人思召公之政,怀棠树不敢伐,哥咏之,作《甘棠》之诗。”后遂以“甘棠”称颂循吏的美政和遗爱。

【译文】书读好了就能做官,可以行使职权参加国政。周人怀念召伯的德政,召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

乐殊贵贱,礼别尊卑。上和下睦,夫唱妇随。

【译文】音乐要根据人们身份的贵贱而有所不同,礼节要根据人们地位的高低而有所区别。上下要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

外受傅训,入奉母仪。诸姑伯叔,犹子比儿。

【译文】在外接受师傅的训诲,在家遵从父母的教导。对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

孔怀兄弟,同气连根。交友投分,切磨箴规。

【译文】兄弟之间要相互关心,因为同受父母血气,如同树枝相连。结交朋友要意气相投,要能学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

仁慈隐恻,造次弗离。节义廉退,颠沛匪亏。

【译文】仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在任何时候,任何地方都不能抛离。气节、正义、廉洁、谦让这些品德,在***穷困潦倒的时候也不可亏缺。

性静情逸,心动神疲。守真志满,逐物意移。

【译文】保持内心清静平定,情绪就会安逸舒适,心为外物所动,精神就会疲惫困倦。保持自己天生的善性,愿望就可以得到满足,追求物欲享受,善性就会转移改变。

坚持雅操,好爵自縻①。都邑②华夏,东西二京。

【注释】①縻():牵系,拴住,系住。

②邑():国都,京城。

【译文】坚定地保持着高雅情操,好的职位自然就会属于你。中国古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

背邙①面洛,浮渭据泾。宫殿盘郁,楼观飞惊。

【注释】①邙(máng):山名, 北邙山,在河南省。

【译文】洛阳北靠邙山,面临洛水;长安北横渭水,远据泾河。宫殿回环曲折,楼台宫阙凌空欲飞,使人心惊。

图写禽兽,画彩仙灵。丙舍①傍启,甲帐②对楹。

【注释】①丙舍:宫中别室。

②甲帐:汉武帝时所造的帐幕。

【译文】宫殿里画着***,还有彩绘的天仙神灵。正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的帐幕对着高高的楹柱。

肆筵设席,鼓瑟吹笙。升阶纳陛,弁转疑星。

【译文】宫殿里摆着酒席,弹琴吹笙一片欢腾。官员们上下台阶互相祝酒,珠帽转动,像满天的星斗。

右通广内,左达承明。既集坟典,亦聚群英。

【译文】右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

杜稿钟隶,漆书壁经。府罗将相,路侠⑤槐卿。

【译文】里边有杜度草书的手稿和钟繇隶书的真迹,有从汲()县魏安厘王冢中发现掘出来的漆写古书,以及汉代鲁恭王在曲阜()孔庙墙壁内发现的古文经书。宫延内将相依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。

户封八县,家给千兵。高冠陪辇①,驱毂②振缨。

【注释】①辇(niǎn):古时用人拉或推的车。②毂():泛指车。

【译文】他们每家都有八县以上的封地,还有上千名的侍卫武装。戴着高大帽子的官员们陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

世禄侈富,车驾肥轻。策功茂实,勒碑刻铭。

【译文】他们的子孙世代领受俸禄,***豪富,出门时轻车肥马,春风得意。朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石***传后世。

磻溪伊尹,佐时阿衡。奄宅曲阜,微旦孰营。

【译文】周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?

桓公匡合,济弱扶倾。绮回汉惠,说感武丁。

【译文】齐桓公匡正天下诸侯,都打着“帮助弱小”、“拯救危亡”的旗号。汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相傅说。

俊乂①密勿②,多士寔宁。晋楚更霸,赵魏困横③。

【注释】①乂():“***之英曰俊,百人之英曰乂”,乂是贤才的意思。②密勿是勤勤恳恳的意思。

③横:连横。战国时,苏秦说(shuì)六国联合拒秦,史称“合纵”。张仪主和拆散合纵,使六国一个个服从秦国,称为“连横”。由于连横,秦国采取远交近攻政策,首先打击赵、魏,所以说“赵魏困横”。

【译文】贤才的勤奋谨慎,换来了百官的各安其位。晋文公、楚庄王先后称霸,赵国、魏国受困于连横。

假途灭虢,践土会盟。何遵约法,韩弊烦刑。

【译文】晋国向虞国借路去消灭虢国,晋文公在践土召集诸侯歃血会盟。萧何遵奉汉高祖简约的法律,韩非惨死在他自己所主张的苛刑之下。

起翦颇牧①,用军***精。宣威沙漠,驰誉丹青。

【注释】①起翦(jiǎn)颇牧:起:白起;翦:王翦;颇:廉颇;牧:李牧。

【译文】秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,用兵作战***精通。他们的声威远扬到北方的沙漠,美名和肖像***流传在千古史册之中。

九州禹迹,百郡秦并。岳宗泰岱①,禅主云亭。

【注释】①岱(dài):泰山的别称。也叫“岱宗”、“岱岳”。

【译文】九州之内都留下了大禹治水的足迹,***各郡在秦并六国后归于统一。五岳以泰山为尊,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。

雁门紫塞,鸡田赤城。昆池碣石,巨野⑥洞庭。

【译文】名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东巨野,望湖上湖南洞庭。

旷远绵邈,岩岫杳冥。治本于农,务兹稼穑。

【译文】中国的土地辽阔遥远,没有穷极,名山奇谷幽深秀丽,气象万千。把农业作为治国的根本,***要做好播种与收获。

俶载南亩,我艺黍稷。税熟贡新,劝赏黜陟。

【译文】 一年的农活该开始干起来了,种植着小米和黄米。收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,庄稼种得好的受到表彰和赏赐,种得不好的就要受到处罚。

孟轲敦素,史鱼秉直。庶几中庸,劳谦谨敕。

【译文】孟子崇尚朴素,史官子鱼秉性刚直。做人要尽可能合乎中庸的标准,***勤劳谦逊,谨慎检点,懂得规劝告诫自己。

聆音察理,鉴貌辨色。贻厥嘉猷,勉其祗植。

【译文】听人说话要审察其中的道理,看人容貌要看出他的心情。要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

省躬讥诫,宠增抗极。殆辱近耻,林皋①幸即。

【注释】①皋(gāo):水边的高地。

【译文】听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。如果知道有危险耻辱的事快要发生就退隐山林,还可以幸免于祸。

两疏见机,解组谁逼。索居闲处,沉默寂寥。

【译文】汉代疏广、疏受叔侄见机归隐,有谁逼迫他们辞去官职呢?离君独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

求古寻论,散虑逍遥。欣奏累遣,戚谢欢招。

【译文】探求古人古事,读点至理名言,就可以排除杂念,自在逍遥。轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。

渠荷的历①,园莽抽条。枇杷晚翠,梧桐蚤②凋。

【注释】①的历:光彩烂灼的样子。

②蚤(zǎo):通“早”,指月初或早晨。

【译文】池塘中的荷花开得多么鲜艳,园林内的青草抽出嫩芽。到了冬天枇杷叶子还是绿的,梧桐一到秋天叶子就凋了。

陈根委翳,落叶飘摇。游鹍独运,凌摩绛霄。

【译文】老树根蜿蜒曲折,落叶在秋风里四处飘荡。只有远游的鲲鹏独立翱翔,直冲布满彩霞的云霄。

耽读玩市,寓目囊①箱。易輶②攸③畏,属耳垣④墙。

【注释】①囊:口袋。②輶(yóu):一种轻便的车子。

③攸(yōu):所。④垣(yuán):矮墙,也泛指墙。

【译文】汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的全是书袋和书籍。换了轻便的车子要注意危险,说话要防止隔墙有耳。

具膳餐饭,适口充肠。饱饫烹宰,饥厌糟糠。

【译文】平时的饭菜,要适合口味,让人吃得饱。饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。

亲戚故旧,老少异粮。妾御绩纺①,侍巾帷房②。

【注释】①绩纺:泛指纺纱,绩麻诸事。即纺绩。②帷房:内房。

【译文】亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服侍好主人。

①扇圆絜②,银烛炜煌。昼眠夕寐,蓝笋象床。

【注释】①纨(wán):很细的丝织品。②絜(jié):“洁”之书面语。

【译文】圆圆的绢扇洁白素雅,白白的蜡烛明亮辉煌。白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象呀雕屏的床榻。

弦歌酒宴,接杯举觞①。矫手顿足,悦豫且康。

【注释】①觞(shāng):酒杯。

【译文】奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

嫡后嗣续,祭祀烝尝。稽颡再拜,悚惧恐惶。

【译文】子孙一代一代传续,四时祭祀不能懈怠。跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。

①牒简要,顾答审详。骸②垢想浴,执热愿凉。

【注释】①笺(jiān):文书、书信。②骸(hái):身体。

【译文】给人的书信要简明扼要,回答别人的问题时要审慎周详。身上脏了就想洗个澡,捧着热东西就希望它有风把它吹凉。

驴骡犊特,骇跃超骧。诛斩贼盗,捕获叛亡。

【译文】家里有了灾祸,连驴子、骡子,大小牲口都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。官府诛杀盗贼,捕获叛乱分子和亡命之徒。

布射僚丸,嵇琴阮啸。恬笔伦纸,钧巧任钓。

【译文】吕布善于射箭,宜僚善玩弹丸,嵇康善于弹琴,阮籍善于撮口长啸。蒙恬制造了毛笔,蔡伦发明了造纸,马钧发明了水车,任公子善于钓鱼。

释纷利俗,竝①皆佳妙。毛施②淑姿,工③颦④妍⑤笑。

【注释】①竝(bìng):“并”异体字之一。

②毛:毛嫱(qiáng)。西:西施。《庄子·齐物论》:“毛嫱、西施,人之所美也。”

③工:善。④颦(pín):皱眉。⑤妍(yán):美丽。

【译文】他们或者善于为人解决纠纷,或者善于发明创造有利于社会,这些都非常巧妙。毛嫱、西施,姿容姣美,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

年矢①每催,曦晖朗曜②。璿玑③悬斡④,晦魄⑤环照。

【注释】①矢(shǐ):箭。②曜(yào):日光、照耀。

③璿玑(xuán jī):古代称北斗星的*** 星至第四星。

④斡():旋转。⑤晦魄:月亮。

【译文】青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉***朗照。高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。

指薪修祜,永绥吉劭。矩步***,俯仰廊庙。

【译文】顺应自然,修德积福,***平安,多么美好。如此心地坦然,方可以昂头迈步,一举一动都像在神圣的庙宇中一样仪表庄重。

束带矜①庄,徘徊瞻眺。孤陋寡闻,愚蒙等诮②。

【注释】①矜(jīn):自夸、自恃。《礼记·表礼》“不矜而庄。”

②诮(qiào):讥讽、嘲讽。

【译文】衣带穿着整齐端庄,举止从容,高瞻远瞩。这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚昧无知的人一样空活一世,让人耻笑。

谓语助者,焉哉乎也。

【译文】说到古书中的语助词,那就是“焉”、“哉”、“乎”、“也”了。[1-2] 


华夏任品洁策划命名斋运用传统文化精髓为各位缘主排忧解难,结合易经中***理论为每位缘主提高改善当前以及将来的境况,使其顺利走过人生低谷,迎来生命中的转折。命名斋起名、风水、预测、择吉等周易策划领域经过25年的实践积累了大量的实战理论,帮扶了很多个人和企业实现了愿望,得到了大量的社会认可。任品洁,是一个名字,也是一个标志,更是一个品牌,代表了任品洁大师多年的心血,标志着任品洁大师这些年因此而获得的众多荣誉,更是她多年用心服务打造的一个含金量非常高的品牌。关键词: 盘锦起名   盘锦宝宝起名   任品洁   风水大师  

周易服务更多>>

  • 起名

  • 预测

  • 风水

  • 择吉

华夏任品洁策划命名斋,由周易大师任品洁于1993年创立,创业30多年来,立足盘锦,服务各方百姓,凭借良好的服务和信誉,获得大量社会各界的认可和赞誉,已成为周易策划行业的精英,被越来越多的顾客誉为行业典范。

CopyRight © 版权所有: 命名斋 技术支持: 网站地图 XML 备案号:辽ICP备17015391号-1

本站关键字: 任品洁 命名斋 华夏任品洁 华夏命名斋 盘锦起名 盘锦宝宝起名 盘锦小孩起名 盘锦公司起名 盘锦起名服务 盘锦周易起名 盘锦看日子 盘锦周易服务 起名 算命 起名网 名字打分


扫一扫访问移动端